Bian Zhuan

Dean  Professor

Fu Hong-yu

CPC Secretary

 
       

Tai Bao-jun

CPC Deputy Secretary  Professor 

Chen Zhi

Vice Dean  Professor 

 Zhao Xin-chen

Vice Dean  Associate Professor

Cheng Yong

Vice Dean  Professor